Upgrade to Unlock

Is this your profile?

This is a free profile.
People can't see you on:
Upgrade and be seen.
Silver *$50/month Gold *$100/month
Compare
*Your local currency AUD, CAD, USD, EUR or GBP
Cancel anytime!
This notice is hidden on GOLD profiles.

Need help with making a decision?

Contact admin

Farzad Ghods | فرزاد قدس

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
4.00 (6)
loadingLoading...
Practice area
Qualifications
پروانه وکالت ۲۴۱۰۲
Languages
English, Farsi, Turkish
Address
دفتر وکالت فرزاد قدس و همکاران
Tehran
Tehran
Iran
Suggest an edit
About
فرزاد قدس از معدود وکلای رسمی دادگستری است که علاوه بر تجربه در امر دعاوی و امور مرتبط با دادگاه ها در امر مهاجرت نیز دارای تجربه و مهارت است. قطع نظر از ماهیت امر دفاع متاسفانه غالب افرادی که ادعای توان عملی در مدیریت امور حقوقی دارند لزوماً تجربه ایی از امر مذکور نداشته و به صرف شنیده های خود به مراجعین ناآگاه مشاوره می دهند، پر بدیهی است که اینگونه افراد در انجام امور پیچیده دادگاهی و اداری فاقد توان کافی بوده و نتیجه ایی جز اتلاف وقت و پول مشتریان خود به دست نخواهند آورد.
فرزاد قدس با تجربه 10 ساله در امور حقوقی و مهاجرتی و با در نظر گرفتن شئون امر مقدس وکالت همچون سایر همکاران قسم خورده خود به موکلین ارائه خدمت نموده و با تکیه و تسلط بر مهارتهای دفاع و اِشراف بر فنون آن منافع موکل را تامین می نماید لذا پیشنهاد میشود برای انجام امور دادگاهی و امر دفاع از مشاوره وکلای رسمی دارای پروانه وکالت معتبر از هریک از کانونهای وکلای عضو اتحادیه وکلای دادگستری استفاده نموده و صرفاً به شنیده ها اکتفا نشود.
Profile insights
Farzad Ghods | فرزاد قدس
(30 days)
Share
Farzad Ghods | فرزاد قدس