IranianLawyer.org

Parvin Wiliani | پروین ویلیانی
Contact form فرم تماس +1 714 432 1333 Get Directions Website E-mail
Parvin Wiliani | پروین ویلیانی
is a GOLD lawyer

Parvin Wiliani | پروین ویلیانی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 3.79 out of 5)
loadingLoading...


J.D.
English, Farsi
Practice areas
Location
Law Offices of Wiliani-Malek
1541 E 4th St
Santa Ana
California 92701
United States
Contacts
email:
website: http://www.lawyerhelp4u.com
phone: +1 714 432 1333

Description | توضیحات

Williani

Williani

خدمات تخصصی ما

a. تعویض اقامت در آمریکا

b. دریافت ویزاهای متفاوت از قبیل
I. ویزای دانشجویی:
II. ویزا سرمایه گذار
III. ویزا برای کارشناسان و متخصصان
IV. تبدیل ویزا
V. ویزا برای انتقال شرکت و یا پرسنل
VI. ویزای مخصوص اشخاصی‌ با مهارتهای فوق‌العاده
VII. ویزا برای ورزشکاران و هنرمندان
VIII. ویزای نامزدی
IX. ویزا برای شاغلان در بخشهای مذهبی‌
X. ویزا برای قربانیان جنایات
XI. ویزا برای قربانیان قاچاق انسانه c. مصاحبه و تجدید نظر های کنسولی

 

c. اقامت در آمریکااز طریق

I.خانواده
II. استخدام
III. سرمایه گذاری

d. تبدیل اقامت مشروط به اقامت دائم

e. خدمات شهروندی آمریکا از قبیل
I. کلیهٔ مراحل مرتبط به فرم تقاضانامه
II. رسیدگی به علل تاخیر در روند
III. قبول تابعیت و یا درخواست در تجدید نظر

f. اخراج از آمریکا و حضور در دادگاهها
I-دریافت اطلاعات کلی‌ در مورد پرونده
II. آزادی وثیقه
III. دفاع و جلوگیری از اخراج از آمریکا
IV. پناهندگی درآمریکا مهاجرت

g. در جریان انداختن پرونده بعد از وفات متقاضی

h. بیوهٔ شهروند آمریکایی

i. بررسی‌ و پیگیری علل تاخیرات در پرونده
a. زمان بررسی پرونده
b. وضعیت پرونده
c. وضعیت فرم گذرنامه

Contact Parvin Wiliani | پروین ویلیانی


Total page visits: 7029
Today's page visits: 1
  • 30 days
  • 180 days
  • 1 year

Share Parvin Wiliani | پروین ویلیانی
All Listings (260)