توضیحات

دفاترحقوقى دكتر خسرواسلامى

وکيل رسمى دادگاهاى کالیفرنیا و فدرال آمریكا

گرین كارت ازطريق فاميلى – پدر و مادر، همسر ويا فرزند، برادر و خواهر ازطريق اجازه كار دائم ازطريق نامزدى و ازدواج ازطريق سرمايه گذارى تجدید گرینكارت با داشتن سوابق جنايى انواع ويزا ويزاى نامزدى، تحصيلى، و براى امورتجارى ويزاهاى اقامت دراز مدت ازطريق كار و با مدرک ليسانس ازطريق سرمايه گذارى كوچک و خريد اماكن كسب و تجارت ازطريق كاربا ثبت شركت ومديريت شعبه يک شركت خارجى در داخل آمریكا تابعيت آمريکا تابعيت با داشتن سوابق جنايى تابعيت آمريکا با معافيت از زبان انگليسى ويا با معافيت یزشكى

 

  • Immigration and Citizenship
  • Nationality law
  • OFAC Compliance
  • Criminal Defense
  • Enterprise Foundation
  • Social Security
  • Disability Appeals
  • Personal injury
Profile views (30 days)
Share
Khosro Eslami | خسرو اسلامی