Upgrade to Unlock

Is this your profile?

This is a free profile.
People can't see you on:
Upgrade and be seen.
Silver *$50/month Gold *$100/month
Compare
*Your local currency AUD, CAD, USD, EUR or GBP
Cancel anytime!
This notice is hidden on GOLD profiles.

Need help with making a decision?

Contact admin

Bijan Ahmadian | بیژن احمدیان

Click on stars to rate (1 to 5)
امتیاز دهی با کلیک روی ستاره ها، ۱ تا ۵، چپ به راست
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
3.33 (9)
loadingLoading...
Practice area
Qualifications
کارشناسی ارشد
Languages
English, Farsi
Address
Bijan Law Corporation
701 W Georgia St #1801
Vancouver
British Columbia
BC V7Y 1C6
Canada
Suggest an edit
Bijan Ahmadian | بیژن احمدیان

Hi
How can I help you?

About

با توجه به افزایش قابل توجه در تعداد متقاضیان با پرونده های رد شده توسط سازمان مهاجرتی کانادا،  و رواج فریب دهندگان در این مقوله، این شرکت لزوم آگاهی رسانی در این زمینه را ضروری می داند.

به دلیل تسلط وکلای رسمی بر قوانین و آشنایی با فراز و نشیب های پرونده های مهاجرتی که به سبب تجربه در بررسی پرونده های مشابه ایجاد گردیده است، انتخاب یک وکیل کاردان ریسک رد شدن پرونده ها را به صورت قابل توجهی کاهش میدهد. در ضمن، در چهارچوب قوانین کانادا، وکلا موظف هستند که استانداردهای بالاتری را نسبت به مشاوران مهاجرتی رعایت نمایند. بدین رو، استفاده گرفتن از یک وکیل مجرب میتواند به شما آرامش خاطر بیشتری بدهد و از هزینه های هنگفت برای جبران اشتباهات غیر متخصصین بکاهد.

چنانچه با وجود تکمیل بودن پرونده به لحاظ اسناد و مدارک ارسالی با درخواست ویزای متقاضی موافقت نشود، وکلای ما واجد صلاحیت  قانونی برای تقاضای باز بینی پرونده در دادگاههای مهاجرت و یا دادگاه فدرال کانادا هستند. مشاوران مهاجرت در کانادا قابلیت و اجازه بررسی پرونده در مرحله دادگاهی را ندارند.

مشاورهای مهاجرت از عنوان Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC) استفاده میکنند. در حالیکه وکلا در دانشکده حقوق سالها تحصیل کرده اند و توسط سازمان وکلای استانی (Law Society) به تایید رسیده اند.

Profile insights
Bijan Ahmadian | بیژن احمدیان
(30 days)
Share
Bijan Ahmadian | بیژن احمدیان