اگر دنبال وکیل ازدواج در انگلستان هستید، توجه داشته باشید که قوانین ازدواج و طلاق و امور خانواده و همچنین قوانین جنائی (کیفری) در بیشتر کشورها مثل انگلستان، در موارد زیادی با قوانین دادگاه‌های خانواده یا دادگاه‌های جنائی در ایران فرق دارد.

Iranian lawyer?

Join 493 lawyers from 18 countries!
Register
(ثبت وکیل)