توضیحات

تخصص دفاتر حقوقي يزدان يار در ياري رساندن به مشتريان در سرتاسر كشور به منظور تطابق با قوانين مربوط به تحريم هايي است كه تحت نظارت OFAC مي باشد. به طور خاص، تجربه خانم يزدان يار بيشتر متمركز بر ياري رساندن به ايراني-آمريكايي ها و ساكنين دائمي قانوني ايالاات متحده در زمينه انتقال شفاف و قانوني دارايي ها از ايران به ايات متحده و يا دريافت مجوزهاي لازم از OFAC در مورد معاملاتي است كه بدون برخورداري از چنين مجوزهايي ممنوع هستند. دفاتر حقوقي يزدان يار تا به حال از بسياري از مشريان كه در فعاليتهاي مرتبط با تحريم هاي تجاري آمريكا محكوم شده بودند دفاع كرده است و در عين حال موارد قانوني مربوط به OFAC كه FBI بر آن نظارت دارد را مديريت مي كند. دفاتر حقوقي يزدان يار صدها مشتري در آمريكا را در زمينه هاي انتقال دارايي ها از ايران به آمريكا با موفقيت ياري رسانده است.علاوه بر اين، خانم يزدان يار دلسوزانه و به دقت تمام سعي خود را در حفاظت از حقوق و دارايي هاي مشتريانش مي كند. با در نظر گرفتن دامنه وسيع قوانين فعلي OFAC در مورد تحريم ها عليه ايران بسياري از افراد در جامعه ايراني-آمريكايي ناخواسته خود رادر تقابل احتمالي با قوانين فدرال يافتند. خانم يزدان يار اولويت كاري خود را بر آموزش جامعه ايراني-آمريكايي در مورد قوانين فعلي قرار داده تا بدين وسيله از محاكمه هاي اجتماعي يا مجرمانه محافظت كند.

Profile views (30 days)
Share
M Yazdanyar | مهرنوش یزدانیار