توضیحات

قبول وكالت بصورت تيمى و تخصصى در كليه دعاوى حقوقى،كيفرى،خانواده،دعاوى مربوط به أصل ٤٩ و شهردارى
مشاوره و قبول دعاوى حقوقى شركتها و موسسات خصوصى
قبول دعاوى مربوط به ايرانيان خارج از كشور
مشاوره و تعيين وقت با هماهنگى قبلى

Profile views (30 days)
Share
AsadAli Amraei | اسد علی امرائی